Algemene voorwaarden

  

Artikel 1.  Algemene bepalingen

 1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Student Movers t.h.o.d.n. Moversdirect hierna: Student Movers en u, de klant.

 

Artikel 2.  Wanneer is er een overeenkomst?

 1.           Alle aanbiedingen van Student Movers zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Student Movers de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 2.           Wanneer u een offerte van Student Movers ontvangt moet u deze binnen 30 dagen na ontvangst (digitaal)ondertekenen en terugsturen aan Student Movers. De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de getekende offerteof doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Student Movers.
 3.           Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Student Movers dit doorberekenen aan u.
 4.           U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Student Movers gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

 

Artikel 3.  Hoe gaat de dienstverlening in zijn werk?

 1.           Student Movers zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Student Movers mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2.           U bent verplicht om de diensten van Student Movers af te nemen op het moment dat Student Movers  de diensten bij u aanbiedt. Indien u de afname van de diensten weigert mag Student Movers de overeenkomst ontbinden. De door Student Movers gemaakte kosten en de eventuele schade, waaronder inkomstenderving, die in dit geval voor Student Movers ontstaan, worden bij u in rekening gebracht dan wel op u verhaald.
 3.           De zaken worden door Student Movers bij u opgehaald en afgeleverd op de door u doorgegeven adressen. U moet ervoor zorgen, dat de (opslag)locatie waar Student Movers de zaken moet ophalen en afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar is.
 4.           Materialen benodigd voor het uitvoeren van de diensten, waaronder meubelhondjes, verhuisdekens & rolcontainers, blijven te allen tijde eigendom van Student Movers. Enkel met schriftelijke goedkeuring van Student Movers kunnen de zaken door u worden overgenomen mogelijk.

 

Artikel 4.  Wat kunt u van Student Movers verwachten?

 1.           Student Movers zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Student Movers zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.

 

Artikel 5.  Wat zijn uw verplichtingen?

 1.           U moet alle gegevens, die Student Movers nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Student Movers overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2.           Indien Student Movers bij de uitvoering van de overeenkomst in contact komt met gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, bent u verplicht om Student Movers over de aard van de stoffen in te lichten, zodat Student Movers de gelegenheid heeft om voorzorgsmaatregelen te treffen.
 3.           U bent verplicht om zaken direct na verhuizing te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen, nadat u het heeft ontdekt) schriftelijk aan Student Movers worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende zaken geacht te zijn afgeleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Student Movers haar dienstverlening conform de overeenkomst heeft uitgevoerd.
 4.           Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Student Movers zodat Student Movers in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 5.           Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 6.           U moet ervoor zorgen  dat:
 7.    Student Movers op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 8.    Student Movers tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals parkeervergunningen en -ontheffingen). U overlegt hierover met Student Movers als dat nodig is;
 9.    wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Student Movers met zijn werkzaamheden begint, zodat Student Movers onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
 10.    Student Movers binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Student Movers de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 11.    Student Movers tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 12.        de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
 13.    Student Movers kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie;
 14.    Student Movers gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Student Movers kosten zijn verbonden.
 15.           U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Student Movers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
 16.           Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Student Movers gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

 

Artikel 6.  Wat zijn de kosten van de dienstverlening van Student Movers?

 1.           In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2.           Alle kosten zijn inclusief btw.
 3.           Tenzij in de offerte schriftelijk anders overeengekomen, zijn de volgende kosten niet inbegrepen en worden nog afzonderlijk bij u in rekening gebracht:
 •        Het gebruik en de (borg van) verhuis- en/of boekendozen en inpakmaterialen;
 •        het inzetten van een verhuislift;
 •        gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en –vergunningen;
 •        grens- en douane kosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen;
 •        kosten voor hotelovernachtingen bij (inter)nationale verhuizingen over een lange afstand.
 1.           Student Movers heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen  in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Student Movers met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Student Movers schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 2.           Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Student Movers haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 3.           U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kan worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

 

Artikel 7.  Hoe betaalt u voor de producten/dienstverlening van Student Movers?

 1.           Student Movers verstuurt direct na uitvoering van de opdracht een betaalverzoek die middels iDeal betaald kan worden. De Senior verhuizer stuurt hierna direct per e-mail de factuur.
 2.           Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Student Movers betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 3.           Student Movers heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Student Movers bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.

 

Artikel 8.  Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1.           Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door  Student Movers zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van Student Movers om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
 2.      bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 25% van de offerte;
 3.      bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte;
 4.      bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 75% van de offerte.
 5.           Student Movers mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
 6.      u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
 7.      er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

Student Movers hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

 1.           Student Movers heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

 

Artikel 9.      Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1.           Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Student Movers niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat zij daar enige invloed op uit kan oefenen. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Student Movers.
 2.           Overmacht is bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Student Movers.
 3.           Wanneer er sprake is van overmacht mag Student Movers de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4.           Wanneer Student Movers bij het intreden van de overmacht al aan een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is Student Movers gerechtigd om het reeds geleverde deel of de uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren.
 5.           Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Student Movers is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 10.   Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1.      Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2.      Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3.      Wanneer Student Moversverwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), is Student Movers verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Student Movers noodzakelijk is voor het correct opstellen van de offerte en uitvoeren van de overeenkomst.
 4.      Student Movers verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 5.      Student Movers gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 6.      Student Movers treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking. Dit eist Student Movers ook van derden waarmee zij een verwerkersovereenkomst sluit.
 7.      Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@studentmovers.nl.Student Moverszal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

 

Artikel 11.   Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1.           Student Movers verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Student Movers kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2.           Student Movers is alleen aansprakelijk voor materiële schade die zij heeft veroorzaakt bij de uitvoering van de overeenkomst, indien deze wordt gedekt door haar vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Student Movers is verzekerd voor een maximaal bedrag van € 23.000,- per inboedel.
 3.           Student Movers is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een omstandigheid die zij niet heeft kunnen vermijden en voor zover de gevolgen daarvan door Student Movers niet konden worden verhinderd.
 4.           Als Student Movers aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van Student Movers. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Student Movers slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 5.           Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of naar keuze van de verzekeraars de onmiddellijk na de gebeurtenis door experts vastgestelde herstelkosten, vermeerderd met de door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door experts is vastgesteld.
 6.           Student Movers is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade aan een zaak die is ontstaan:
 •        door uw eigen toedoen of door mensen die u zelf heeft ingeschakeld;
 •        aan kwetsbare spullen zoals servies, glaswerk, vazen of lampen, die door u zijn ingepakt in een verhuisdoor die niet door Student Movers zijn verstrekt;
 •        tijdens het verhuizen van meubels via een trappenhuis, terwijl er een mogelijkheid aanwezig is tot inzet van een verhuislift en u er niet voor heeft gekozen om een verhuislift in te schakelen;
 •        aan objecten die door ouderdom al fragiel zijn;
 •        tijdens het verplaatsen of verhuizen van niet-gedemonteerde meubels, zoals linnenkasten, bureaus of eettafels;
 •        aan kunst, antiek, juwelen of sieraden. Transport van deze zaken is altijd op uw eigen risico.
 1.           Indien Student Movers aansprakelijk is voor schade aan een zaak, dan zal Student Movers in overleg met u, de zaak op haar kosten laten herstellen of zal zij een korting geven op de kosten van de overeenkomst. Indien Student Movers zorgt voor herstel, zal zij de zaak direct na vaststelling van de schade meenemen.
 2.           Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Student Movers.

 

Artikel 12.   Opslag

Zaken die in uw opdracht in opslag worden genomen door Student Movers zijn de eerste 30 dagen verzekerd onder de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van Student Movers. Artikel 11 van deze voorwaarden is ook van toepassing indien schade is ontstaan aan zaken terwijl deze in opslag zijn genomen door Student Movers.

 

Artikel 13.   Wijziging van deze voorwaarden

 1.           Student Movers kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2.           Student Movers kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 14.   Klachten en geschillen

 1.           Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Student Movers? Student Movers stelt het op prijs als u haar dat eerst laat weten zodat zij serieus werk kan maken van uw klacht. Om te zorgen dat zij de klacht goed kan behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Student Movers worden voorgelegd.
 2.           Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

 

Artikel 15.   Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Uw verhuizing compleet geregeld binnen 5 minuten.

Veelgestelde vragen

De kosten van een verhuizing zijn afhankelijk van enkele factoren. De belangrijkste factoren zijn; de grote van de inboedel, de afstand tussen de woonadressen en de keuze of u de meubels door ons wil laten demonteren en monteren.
Gaat het om een grote verhuizing, bijvoorbeeld een eengezinswoning? Dan adviseren wij om minimaal 4 tot 8 weken van te voren een verhuizing in te plannen. Kleinere verhuizingen zoals appartementen of alleen de grote meubels kunt u 2 tot 4 weken van te voren bij ons inplannen.
U kunt besparen op de verhuiskosten door zelf mee te helpen door inzet van eigen mankrachten. Daarnaast kunt u overwegen om vooraf aan de verhuizing alvast de kwetsbare spullen te verhuizen, en eventueel een deel van de dozen.
Meer vragen?